Görev Tanımı

PP1.1.GT.0140, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Eğitim Planlama Birim Yöneticisi

Kod: GT140

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Akademik takvimlerin hazırlanması, Senatoya sunulması ve ilan edilmesini organize etmek.
 • Kontenjanların belirlenmesini ve bilgi girişini sağlamak.
 • Yönetmelik ve Yönerge düzenlenmesi ve güncellenmesi, Eğitim Komisyonu, Mevzuat Komisyonu ve Senatoya sunulması işlemlerini organize etmek.
 • Müfredat teklifi, ders değişikliği, yeni ders açılması, dersin müfredattan kaldırılması, ders intibak işlemlerini organize etmek.
 • Bölüm, program, anabilim/anasanat dalı açılması, yeni öğrenci alınması, MYO, Fakülte, Enstitü kurulması işlemlerini organize etmek.
 • Evrak akışını sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Öğrenci işlemleri birim yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.