Görev Tanımı

PP1.3.GT.0143, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Kesin Kayıt ve Özlük İşlemleri Ofisi Sorumlusu

Kod: GT143

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversiteye kayıt yaptıracakların kayıt yeri bilgisini, kayıt tarihlerini ÖSYM sistemine giriş yapmak ve ÖİDB web sayfasında ilan etmek.
 • Disiplin cezası, kayıt silme, kayıt dondurma ve mezuniyet bilgilerinin bilgi yönetim sistemine işlenmesini organize etmek.
 • Disiplin cezalarının YÖKSİS'e gönderim işlemini yapmak.
 • ÇAP/YAP başvuru listesini alarak birimlere gönderilmek üzere personele bildirmek.
 • YÖS ile başvuru yapan öğrencilerin belge ve sistemdeki bilgilerinin doğruluğunu teyit ederek onay vermek.
 • Belge işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kesin kayıt personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.