Görev Tanımı

PP4.3.GT.0146, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Personel Daire Başkanı

Kod: GT146

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversitemiz idari personelinin İnsan Kaynakları Planlamasını yapmak ve takip etmek.
 • Üniversitemiz idari personelinin performansının ölçülmesini sağlamak.
 • Üniversitemiz idari ve akademik personelinin atama, özlük, kadro/nakil, görevlendirme ve emeklilik ile ilgili işlemlerinin kontrolünü yapmak.
 • Üniversitemiz idari ve akademik personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının organizasyonunu kontrol etmek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz idari personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğinde, aday memurların sınav işlemlerinde ve sınavla işe alımlarda sınav destek hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Taşınır ve taşınmaz malların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak.
 • Bütçeyle Başkanlığa tahsis edilen ödeneklerin bütçe ilke ve esaslarına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.
 • Diğer birimlerin (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ve merkezler) personel işlemleri ofisleri ile irtibat kurulmasını sağlayarak bilgi akışını güncel tutmak.
 • Başkanlığın bünyesindeki birimlerin doğru, verimli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmasını sağlamak.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden yetkili kılınmış mercilere (üst yönetici, Sayıştay vb.) hesap vermek
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.