Görev Tanımı

PP1.3.GT.0150, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Diploma ve Mezun Öğrenci İşlemleri Ofis Sorumlusu

Kod: GT150

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Diploma ve diğer belge işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
  • EBYS üzerinden diploma ve mezun öğrencilerle ilgili belgelerin akışını ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
  • Yandal sertifikalarının düzenlenmesini sağlamak.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.  

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Mezun öğrenci işlemleri personeli

Aranan Nitelikler

  • En az ortaöğretim mezunu olmak.