Görev Tanımı

PP5.1.GT.0159, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: GEN Yazı İşleri Birimi Yöneticisi

Kod: GT159

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Rektörlük Yazı İşleri Biriminde yer alan ofislerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Kurul ve Komisyon (Senato, Yönetim, Disiplin, İş Etik ve Sosyal Beşeri Etik Kurulları, Mevzuat Komisyonu) gündemlerinin belirlenmesi, alınan kararların yazılması, korunması ve saklanması, ilgili birimlere iletilmesi, kararlar veri tabanı ve web sayfasında yayınlanması konularında gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Kurum içi tüm yazışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 •  İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaları koordine etmek.
 • Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Yasal mevzuatı takip etmek
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Üniversitemiz hedef, strateji ve isteklerine uygun hizmet ederek, faaliyetlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun olarak yürütülmesine katkıda bulunmak.

Vekalet Durumu

Diğer Şube Müdürü

Aranan Nitelikler

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşıyor olmak.
En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.