Görev Tanımı

PP4.8.GT.0160, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı

Kod: GT160

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Her türlü alt ve üst yapı tesislerin inşası ve mevcutların onarımlarını ve bakımlarını yapılabilmesi için gerekli planlama, programlama, bütçeleme, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinin performans esaslı yönetim ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Karar Verme ve Denetim) kullanarak, birimin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.
 • Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali kararları vermek.
 • Daire Başkanlığı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek. 
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Daire Başkan Yrd.

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.