Görev Tanımı

PP4.8.GT.0167, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Beton Bordür Asfalt Atölyesi Personeli

Kod: GT167

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Beton bordür asfalt birimi bünyesinde bakım, onarım ve tamirat işlerini yapmak.
 • Gerekli malzemelerin kullanıma hazır halde olmasını sağlamak ve eksik malzemeleri yönteciye bildirmek.
 • Uygun görülen talepler doğrultusunda beton, bordür, yol ve asfalt yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.
 • Gerekli donanım, araç ve gereçlerin düzenli bakımlarını yaparak faal durumda    olmalarını sağlamak.
 • Gelen istekleri yerine getirebilmek için ilgili birime giderek ölçülerini almak.
 • Gelen imalat ve onarım isteklerinin zamanında ve istenildiği özelliklerde  yapımını sağlayarak yerlerine monte etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Beton atölyesi personeli veya diğer birim personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.