Görev Tanımı

PP4.8.GT.0168, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Bitkisel Uygulama ve Bitkisel Üretim Personeli

Kod: GT168

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversitemiz yerleşke alanlarındaki yeşil alanların sulama, biçme, havalandırma, gübreleme gibi bakım işlerini yapmak.
 • Yapım işlerinin tamamlandığı bölgelerde Peyzaj çalışmalarını yaparak bu alanlara çimlendirme, süs bitkisi, ağaç ve çiçek dikim ve bakımlarını yapmak.
 • Yol ve Peyzaj alanlarındaki drenaj kanalları ve mazgalların yaz-kış bakımlarını yapmak.
 • Yerleşkelerdeki ağaç yaprak ve biçilen çim ve yabani bitlerin atıklarını bir yerde toplayarak bu malzemelerin gübre olarak değerlendirilmesini sağlamak.
 • Yerleşkelerde kullanılacak ağaç, süs bitkisi ve çiçeklerin üretimini yapmak.
 • Gerekli donanım, araç ve gereçlerin düzenli bakımlarını yaparak faal durumda    olmalarını sağlamak.
 • Uygun görülen talepler doğrultusunda peyzaj, bitkilendirme çalışmalarını gerçekleştirmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Bitkisel uygulama ve bitkisel üretim personeli veya diğer birim personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.