Görev Tanımı

PP4.8.GT.0176, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Elektrik İşletme Ofisi Personeli

Kod: GT176

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kampüslerdeki trafo postalarının, OG ve AG elektrik şebekelerinin ve jeneratörlerin işletilmesini sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak.
 • Rektörlük ve bağlı birimlerde elektrik tesisatındaki arızaları gidermek, bakım ve onarımlarını yapmak.
 • Gerekli olan malzeme, araç gereç tespitini yaparak birim sorumlusu veya yardımcısına bildirmek.
 • Gerekli donanım, araç ve gereçlerin düzenli bakımlarını yaparak faal durumda    olmalarını sağlamak.
 • Yol ve çevre aydınlatmalarının bakım ve onarımlarını yapmak.
 • Üniversitemiz bünyesinde yapılan tesislerin elektrik tesisatlarını yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Elektrik işletme ofisi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim programının elektrik bölümü mezunu olmak.
 • Yüksek gerilim altındaki elektrik tesislerinde çalışmak için EKAT belgesine sahip olmak.