Görev Tanımı

PP4.8.GT.0185, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Makina İşletme Ofisi Sorumlusu

Kod: GT185

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversitemize ait   tüm birimlerin ısıtma-soğutma, klima-havalandırma , sıhhi tesisatları ile kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve buhar hatlarının, bakım-onarım işlerini yaptırmak.
 • Karakavuk Göleti Pompa Terfi İstasyonunun bakım-onarım işlerini yaptırmak.
 • Uygun görülen talepler doğrultusunda küçük çaplı bakım onarım çalışmalarını yaptırmak.
 • Gerekli donanım, araç ve gereçlerin düzenli bakımlarının yapılmasını sağlamak.
 • İşletme ve bakım işleri ile görevli teknisyenlerin mesai içi ve dışı veya vardiyalı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak ve denetlemek.
 • Sorumlu olduğu birimin sevk ve idaresini sağlamak.
 • İhtiyaç duyulan malzemelerin isteklerini yapmak.
 • Sorumlu olduğu birim personelinin çalışma saatleri ve izinlerinin kontrolünü sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Makina işletme personeli veya diğer ofis sorumluları

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programından makine mühendisliği bölümü mezunu olmak.