Görev Tanımı

PP4.8.GT.0202, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Temiz su Arıtma Tesisi Birimi Sorumlusu

Kod: GT202

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • İçme ve kullanma suyunun insan tüketime amaçlı sular hakkındaki yönetmeklik uyarınca arıtmasının yapılmasını sağlamak.
 • Tesisteki kullanılan kimyasalların temini ve doz miktarinı kontrol etmek.
 • Tesisteki bakım onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.
 • İçme ve kullanıma suyundan belirli periyodik aralıklarla numune alarak yönetmelik uyarınca analızlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Clor ve alüminyum sülfat tespiti edilen dozajda uygulamasını yaptırmak.
 • Sorumlu olduğu birim personelinin çalışma saatleri ve izinlerinin kontrolünü sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Temiz su arıtma tesisi personeli veya diğer birim sorumluları

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en ön lisans programından mezun olmak.