Görev Tanımı

PP1.3.GT.0205, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Öğrenci İşlemleri Birimi Yöneticisi

Kod: GT205

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Ders katalog ve müfredat menüsünde derslerin tanıtılmasını ve ders kayıtlanma senaryosunun kayıt öncesinde gerçekleştirilmesini sağlamak, Ders kayıtlanma sırasında karşılaşılan problemlerde çözüm üretmek ve işlemleri organize etmek.
 • Çağrı Hizmetleri işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Öğrenim, katkı payı, materyal ücreti borçlandırılması ve tahsilat takibinin yürütülmesini sağlamak.
 • Yeni öğrencilerin kesin kayıt, özlük ve belge İşlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Not işlemlerinin yürütülmesini ve Öğretim Elemanları tarafından verilen notların sisteme aktarılmasını organize etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerini bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İdari ve mali işler birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.