Görev Tanımı

PP2.3.GT.0210, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PYO BAP İşlemleri Ofisi Personeli

Kod: GT210

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • PYO BAP İşlemleri Ofisi faaliyet alanına giren proje başvurularında ilgili öğretim üyesine/elemanına yardımcı olmak.
 • Proje tekliflerinde istenilen belgelerin idari uygunluk incelemesini yapmak.
 • BAP proje başvurularını ilgili değerlendirme komisyonlarına sunarak BAP komisyon kararını Rektör onayına sunmak.
 • Rektör onayından gelen kararı proje yürütücüsüne iletmek.
 • Üniversitemiz tarafından desteklenen BAP projeleri yürütücülerinin talep ve raporları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • OMÜ BAP İşlemleri Ofisinin faaliyet alanına giren projelerin kurum içi ve dışı yazışmalarını yapmak.
 • PYO BAP İşlemleri Ofisinin faaliyet alanına giren projeler ile ilgili istatistikleri tutmak, kurum içi birimlerden projelerle ilgili istenilen istatistiki bilgileri vermek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.  

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: PYO BAP İşlemleri Ofisi Personeli veya BAP Destek Programları Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.