Görev Tanımı

PP4.1.GT.0216, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu

Kod: GT216

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • İhale işlemlerini (talep/teknik şartname değerlendirme, planlama, yaklaşık maliyet, ihale dokümanı, ilan, ihale komisyonu, itiraz değerlendirme vd. işlemler) gerçekleştirmek ve takip etmek.
 • Sözleşme, teminat ve muayene kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek.
 • Süreklilik arz eden alımların (elektrik, akaryakıt, doğalgaz, personel taşıma vb.) düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini ve takibini sağlamak.
 • Satın alma işlemleri ile ilgili bütçe takibini yapmak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili şikayet, bilgi edinme ve görüş taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve işlemlerini yürütmek.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Satın Alma Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu veya İhale Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az Lisans programlarından mezun olmak.