Görev Tanımı

PP5.1.GT.0224, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Evrak Kayıt Ofisi Personeli

Kod: GT224

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Gelen belgenin taranarak sisteme kayıt edilmesini sağlamak
 • Belgelerin eksikleri kontrol edip bütünlüğünü sağlamak
 • Fiziki kayıt altına alınan belgenin ilgili birimine zimmetleyip iletmek
 • Kuruma gelen faks ve postaların teslim alınmasını sağlar.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

 • En az lise mezunu olmak.