Görev Tanımı

PP5.1.GT.0007, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Genel Sekreter Yardımcısı

Kod: GT7

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
 • Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
 • Bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri gereğince  verilen görevleri yürütmek,
 • Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.  

Vekalet Durumu

Diğer Genel Sekreter Yardımcısı veya Daire Başkanlarından biri vekalet eder.

Aranan Nitelikler

2547 ve 657 sayılı Kanun'da aranan şartları taşıyor olmak.