Görev Tanımı

PP2.3.GT.0226, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu

Kod: GT226

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Proje (BAP) başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi; bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi; projelerin dondurulması, kapatılması, iptali ve sonuçlandırılması ile ilgili yetki ve sorumluluklara sahiptir.
  • OMÜ BAP projeleri ile ilgili formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir.
  • BAP Komisyonu, proje yürütücüsünün projede fasıllar arası aktarım, ek süre, ek ödenek vb. taleplerinin değerlendirilmesinde yetki ve sorumluluklara sahiptir.
  • BAP Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda projeyle ilgili her türlü teknik, idari, mali bilgileri ve belgeleri inceleyebilir veya inceletebilir.
  • BAP Komisyonu proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.
  • Proje başvurularını son başvuru tarihinden itibaren en geç dört ay içinde değerlendirmeye almakla sorumludur. BAP Komisyonu, bu sürenin uzatılmasına yetkilidir.
  • BAP Komisyonu yılda en az iki defa olmak üzere Başkanın çağrısı üzerine toplanmakla sorumludur.
  • BAP Komisyonu, proje gelişme ve sonuç raporlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, kabul edilmesi, incelendikten sonra ret edilmesi veya düzeltme istenmesi işlemlerinden yetkili ve sorumludur.
  • BAP Komisyonu, OMÜ-BAP Yönergesine göre gerekli hallerde proje ekibini değiştirmekle ilgili yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler