Görev Tanımı

PP4.2.GT.0230, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SGDB Mali Hizmetler Uzmanı

Kod: GT230

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendisine verilen iş ve işlemleri yapmak.
 • 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendisine verilen iş ve işlemleri yapmak.
 • Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendisine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.
 • Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.
 • Üniversite tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.
 • Mali hizmetler uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

 • En az lisans mezunu olmak.
 • Mali mevzuat, ihale mevzuatı, iç kontrol ve diğer kamu mevzuatı konularında eğitimler almış olmak.
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak.
 • En az 3 yıl Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak görev yapmış olmak.