Görev Tanımı

PP4.3.GT.0025, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB Ayrılış İşlemleri Ofisi Personeli

Kod: GT25

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kurumdan ayrılan personelin ve Birim Değişikliklerini günlük deftere işlemek.
 • Personelin askere sevk işlemlerini yapmak.
 • Askerlik dönüşü personelin göreve başlatılma işlemlerini yapmak.
 • Nakil gidenlerin ve istifa edenlerin kadro boşaltma işlemlerini yapmak.
 • Emeklilik işlemlerini yapmak.
 • Naklen ayrılan personelin özlük dosyalarını atandığı kuruma göndermek.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.  

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Özlük işlemleri birimi personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.