Görev Tanımı

PP5.1.GT.0242, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri

Kod: GT242

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • 1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51/b maddesi gereği; büro ve iç hizmet görevlilerinin iş bölümünü yaparak Dekanın/Müdürün onayına sunmak,
  2-124 sayılı KHK’nin 38/b-1 maddesi hükmü gereği birimin idari hizmetlerini yürütülmek (ısınma, aydınlatma, su, temizlik, asansör, web sayfası, kalite çalışmaları, kalite çalışmaları kapsamında sisteme girilmesi gereken verilerin süresinde girilmesi çalışmalarını ve diğer tüm idari işleri takip etmek ve sağlıklı yürümesini sağlamak),
  3-Personelin özlük işlemlerinin, birimin taşınır mal işlemlerinin, satın alma işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülesini takip etmek,
  4-2547 sayılı Kanunun 51/c maddesi gereği Fakülte/YO/MYO/Enstitü Kurullarında raportörlük yapmak,
  5-Birimde görev yapan idari personelin performans değerlendirmesini yapmak,
  6-Harcama Yetkilisinin uygun görmesi halinde, 5018 sayılı Kanun ve bu Kanunu dayanılarak çıkarılan ikincil ve üçüncül mevzuat gereği “Gerçekleştirme Görevlisi” görevini yürütmek,
  7-657 sayılı DMK’nın 10 uncu maddesi ve diğer mevzuatlarla kendisine verilen görevleri yapmak,
  8-Amirleri tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

Vekalet Durumu

Dekan/Müdür Yardımcısı, Fakülte/YO/MYO/Enstitü Sekreteri,  lisans mezunu ve 10 yıl hizmeti bulunan idari personel,  vekalet eder

Aranan Nitelikler

2547 ve 657 sayılı Kanunda aranan şartları taşıyor olmak.