Görev Tanımı

PP4.2.GT.0245, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu

Kod: GT245

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 • Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 • Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
 • Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
 • Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
 • Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
 • Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 • Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
 • Muhasebe Yetkilisinin görevi başında olmadığı zamanlarda muhasebe-kesin hesap ve raporlama birimini yönetmek.
 • Yaptığı tüm iş ve işlemlerden Muhasebe Yetkilisine karşı sorumludur.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

 • En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak.
 • Kamu mali mevzuatına ilişkin eğitimler almış olmak.