Görev Tanımı

PP5.1.GT.0248, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Üniversite Yönetim Kurulu

Kod: GT248

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  •  Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
  •  Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
  •  Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
  •  Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  •  Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler