Görev Tanımı

PP4.3.GT.0028, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Ofisi Personeli

Kod: GT28

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • 2547 SK. 35. maddesine göre Araştırma Görevlilerinin geçici olarak başka Üniversitede lisansüstü eğitim işlemlerini yapmak.
 • Yurtdışı görevlendirmelerini yapmak.
 • Yurtiçi görevlendirmelerini yapmak.
 • İstatistiki bilgileri hazırlamak.
 • 657 SK. 13. Maddesi (B) fıkrası gereğince idari ve akademik personelin görevlendirme işlemlerinin yapmak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Görevlendirme işlemleri birimi personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.