Görev Tanımı

PP5.1.GT.0276, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Evrak Yönetimi Birimi Yöneticisi

Kod: GT276

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kurumumuzun kullanmakta olduğu EBYS sisteminin yönetimini sağlamak.
 • Evrakların sisteme girişi, kabulü , gerekli birim ve yöneticilerine dağıtımını yapmak.
 • Rektörlük Makamına kurum içi kurum dışından gelen belgelerin resmi yazışma kurallarına uygunluğunun kontrölünü yapmak.
 • E-İmza alımı ve takibinin yapılmasındaki sorumlukları yürütmek.
 • Genel Evrak birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.  

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler