Görev Tanımı

PP4.3.GT.0032, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB Özlük İşlemleri Personeli

Kod: GT32

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Personelin hizmet belgesi veya çalıştığına dair belge isteğine ait yazılan yazıları hazırlamak.
 • Her yılın sonunda İmza Sirkülerinin hazırlanarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne göndermek.
 • İstatistiki bilgileri hazırlamak.
 • Hususi ve Hizmet pasaport işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • İntibak işlemlerinin yapılmasını sağlamak. (Öğrenim, Doktora, yüksek lisans, hazırlık sınıfı ve SSK Değerlendirilmesi)
 • Arşiv işlemlerini yapmak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Özlük işlemleri birimi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.