Görev Tanımı

PP1.3.GT.0303, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Öğrenci İşleri Personeli

Kod: GT303

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 •     ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin, Yatay Geçiş, ÇAP/YAP, Af, özel öğrenci kayıtlarını yapmak, (Kurupelit Yerleşkesi dışındaki birimler tarafından yapılacaktır.)
 • Muafiyet dilekçeleri ve eklerini kontrol ederek teslim almak ve muafiyet komisyonuna sunmak.
 •  Muafiyet-intibak işlemleri yapılan öğrenci kararlarını ÖİDB göndermek.
 • İş takviminde yer alan tarih aralığında ÖİDB’ye öğrenciye atanacak danışman, ilgili dönemde okutulacak dersler, dersi verecek öğretim elamanı ve dersin kontenjanı bilgilerini göndermek.
 • Kontenjan (ÖSYM, Yatay vb.) taleplerini ÖİDB’ye bildirmek.
 • Öğrenci belgesi, not döküm belgesi (transkript), ders içerikleri gibi evrakları vermek.
 • Kayıt silme aşamasına gelmiş öğrencilerin durumlarını tespit etmek ve kayıt donduran öğrenci kararlarını ÖİDB’ye göndermek.
 •  Kimliği hazırlanmayan veya tekrar kimlik talep eden öğrencilerin talep formlarını ilgili birime göndermek.
 •  Sınavlarla (Dönem İçi, Dönem Sonu, Bütünleme, Ek, Tek Ders vb.) ilgili programların yapılarak ilgili bölüm/programlara yollanması.
 • Öğrenci temsilciliği ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Staj işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerinin yazışmalarının yapmak.
 • Öğrenci disiplin işlemlerini alınan kararları ÖİDB’ye göndermek ve öğrenci ceza bitimini takip etmek.
 • Burs alan öğrenci ve öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili yazışmaları yapmak.
 •  İstatistik bilgi taleplerine cevap vermek.
 • Not işlemleri ile ilgili yapılan hataların yazışmalarını yapmak.
 • Erasmus, Farabi, Mevlana programına katılacak öğrenciler ile ilgili yazışmalar, aldıkları derslerin eşdeğer sayılması ile ilgili kararların hazırlamak.
 • Özel öğrenci statüsünde gelen ve giden öğrenciler ile ilgili yazışmalar, giden öğrencinin ders eşdeğerlik kararını ÖİDB’ye göndermek.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik işlemleri kapsamında gelen öğrencilerin kayıt ve takibini yapmak.
 • Mezuniyet işlemlerinin hazırlanıp ilgili bölüm/program yazışmaları yaparak mezun öğrenci bilgisini ÖİDB’ye bildirmek, talep halinde geçici mezuniyet belgesi hazırlamak.
 • Dereceye giren öğrencilerin belirlemek ve ÖİDB’ye bildirmek.
 • Yaz Okuluyla ilgili öğrencilerden gelen talepleri almak ve takip etmek.
 •  Öğrencilerle ilgili talep edilen her türlü işlemleri yapmak ve program danışmanına veya bölüm başkanına yönlendirmek.
 • Öğrenci panolarında ilan edilecek duyuruları düzenlemek.
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Kontenjanlarının belirlenmesi, devam çizelgelerinin takip etmek ve puantajlarının doldurularak üst yazısını yazmak.
 •  Öğrencilerin izinli oldukları sürelerin listelenmesi ve Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesi, devamsızlıktan kalan öğrencileri ilan etmek.
 • Faaliyet raporlarının hazırlamak.
 • Öğrenci bilgi ve belgelerini arşivlemek.
 • Öğrenci ile ilgili faaliyet, etkinlik ve diğer işlemlerin yazışmalarını yapmak.
 •  Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 •  Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 •  Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 •  Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 •  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 •   Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler