Görev Tanımı

PP5.1.GT.0304, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Yazı İşleri Personeli

Kod: GT304

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • İlgili kurum / kuruluş ve kişilerden gelen yazıları ilgili makamlarca verilen talimatlar doğrultusunda ve zamanında cevaplandırmak,
 • Yazışmaları “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapmak,
 • Evrak eklerinde eksikliklerin giderilmesinden sonra havale ve onaya sunmak,
 • Miatlı evrakları takip etmek ve zamanından önce cevaplandırılmasını sağlamak,
 • Fakülte/Enstitü/YO/MYO Kurulu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Akademik Genel Kurul toplantı tutanaklarının yazılması ile imzaların tamamlanması, Kurul defterlerinin düzenlenmesi ile kararların yazışmalarını yapmak.
 • Birimin resmi kurallar çerçevesinde düzenini sağlamak,
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.
 • Birim dosyalama işlemleri ve arşive devredilecek malzemelerin teslimini yapmak,
 • Birim ile ilgili ihtiyaçları belirleyerek temini için Fakülte Sekreterine sunmak,
 • Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili istatistiki bilgileri tutmak ve gerektiğinde kullanılmak üzere elektronik ortamda ve evrak olarak dosyalamak,
 • Birimde yürütülen faaliyetlerin daha düzenli ve ulaşılabilir olması için gerekli tedbirleri almak ve düzeni kurmak,
 • Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve makam talimatlarını takip etmek ve zamanında uygulamak, Çalışma esasları ile ilgili plan ve programlara uygun olarak yürütmek,

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler