Görev Tanımı

PP5.1.GT.0305, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Sekreter

Kod: GT305

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Görev yaptığı birimin resmi kurum ve birimler arasındaki iletişimini sağlamak,
 • Görev yaptığı birimin telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlamak ve randevularını organize etmek,
 • Görev yaptığı birimin bayram ve özel günlerde kutlama ve tebrik mesajlarını hazırlamak,
 • Görev yaptığı birime özel evrak davetiye ve dergileri sunmak,
 • İmzaya açılan evrakları ilgili yöneticiye sunmak,
 • Görev yaptığı birim yöneticilerinin telefon görüşmelerini sağlamak,
 • Görev yaptığı birimin tüm protokol işlerini takip etmek,
 • Görev yaptığı birimin faks çekim işlerini yapmak,
 • Görev yaptığı birimde düzenlenen etkinliklere davetiye ve faks göndermek,
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler