Görev Tanımı

PP4.3.GT.0033, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB İnsan Kaynakları Planlama Birimi Yöneticisi

Kod: GT33

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • İnsan Kaynakları planlamaları ile ilgili süreçlerin kontrolünü yapmak.
 • Hizmet İçi Eğitim, Aday Memur Eğitimi, Oryantasyon Eğitimi ve Staj Eğitimi ile ilgili süreçlerin kontrolünü yapmak.
 • İş analizi çalışmaları ve personel talepleri süreçlerinin kontrolünü yapmak.
 • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ve diğer sınav işlemlerinde destek hizmeti vermek, sınav kurullarında görev almak.
 • Performans Değerlendirme çalışmalarını yürütmek, yazılım sistemi üzerinden kontrollerini yapmak.
 • İdari personelin Nakil/Açıktan yeniden atanma, kadro talep başvuru listelerinin kontrolünü yaparak üst yönetime iletmek.
 • İYEM’de imza yetkili girişlerinin kontrolünü yapmak.
 • Başkanlığın bünyesindeki ofislerin koordineli hizmet sunmasını sağlamak.
 • Birim çalışanları ile Daire Başkanı arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Birimle ilgili projeler üretmek.
 • Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İnsan Kaynakları Planlama Birimi Sorumlusu veya diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.