Görev Tanımı

PP4.5.GT.0320, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD İşçi Tahakkuk Ofisi Sorumlusu

Kod: GT320

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • İşçilerin özlük hakları ile ilgili tahakkuk işlemlerini yürütmek ve takip etmek,
 • Personele ilişkin harcırah işlemlerini yürütmek ve takip etmek.
 • Personele ilişkin icra işlemlerini yapmak ve takip etmek.
 • Personele ilişkin fazla mesai işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek.
 • Personele ilişkin sosyal güvenlik pirim kesintileri ve bildirimlerini yapmak ve takip etmek.
 • İşe giriş ve çıkış bildirimleri ile ilgili işlemleri yapmak ve takip etmek.
 • İşçilerin rapor ve iş kazası bildirimlerini yapmak ve takip etmek.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve işlemlerini yürütmek.
 • Kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını ve takibini sağlamak.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Memur Tahakkuk Ofisi Sorumlusu veya İşçi Tahakkuk Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön Lisans programlarından mezun olmak.