Görev Tanımı

PP5.1.GT.0334, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Merkez Yönetim Kurulu

Kod: GT334

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Yönetim kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında merkez müdürüne yardım etmek.
  • Merkezin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.
  • Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmaları planlamak ve yürütmek.
  • Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak.
  • İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
  • Merkez müdürünün merkez yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
  • Merkezde yürütülecek seminer, konferans, çalıştay vb. etkinliklere ait işlemler hakkında karar vermek.
  • Merkez eğitim-öğretim ücretleri hakkında karar vermek.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

  • Merkez yönetim kurulu, merkez müdürünün başkanlığında merkez müdürü ve yardımcıları dışında Rektör tarafından görevlendirilen üç yıl için seçeceği toplam sekiz öğretim elemanından oluşur.