Görev Tanımı

PP4.4.GT.0039, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı

Kod: GT39

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üst Yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını izlemek personeline bu konuda açıklamalarda bulunmak.
 • Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak.
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak.
 • Astlarının liyakat değerlendirmesini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif önerilerini amirine sunmak, problemlerine görev kapsamı dahilinde çözüm bulmaya çalışmak, iş disiplinini ve onaylanan disiplin cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 • Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan gerekli araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları belirlemek ve temini için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Personelin izin işlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak.
 • Satın alma işlemlerini ilgili mevzuata göre teklif etme, onaylama ve harcama yetkisine sahip olmak.
 • Görev alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak Üniversite Yönetimine rapor vermek.
 • Görev alanına giren konularla ilgili yönergelerin hazırlanmasını sağlamak.
 • Çalışma gruplarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: BİDB birim sorumlularından veya diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az Lisans programlarından mezun olmak.
 • Yöneticilik eğitimleri almış olmak, alanı ile ilgili sertifika, eğitim seminerleri katılım belgelerine sahip olmak.
 • Orta düzeyde (okuma ve anlama) İngilizceye sahip olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği 10 yıl kamu hizmeti yapmış olmak.