Görev Tanımı

PP4.4.GT.0044, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: BİDB Web Birimi Sorumlusu

Kod: GT44

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • omu.edu.tr bölgesi alt alan adı talepleri alıp uygun olan talepleri yerine getirmek.
 • OMÜ bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kulüplerin, çalışma ve proje gruplarının kullanması amacıyla Linux (PHP + MySQL) site barındırma hizmeti vermek.
 • Birimlerin web sorumluları ile koordinasyon sağlamak ve teknolojik gelişmelerden haberdar etmek.
 • Sorumlu olduğu personelin çalışmalarını koordine etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Görevlendirme işlemleri birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezunu olmak.
 • Görev kapsamında yer alan konularda sertifika ve belgelere sahip olmak.
 • İngilizce (okuma, yazma, konuşma): en az orta düzey