Görev Tanımı

PP4.5.GT.0050, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Lojman Yönetim Ofisi Personeli

Kod: GT50

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Lojmanların tahsis, devir ve kira işlemlerini yerine getirmek.
 • Lojman yönetimi ile idare arasındaki işlemleri takip etmek.
 • Lojmanların ortak alanlardaki işlemlerini takip etmek.
 • Lojmanların doğalgaz alımlarını, kalorifer ve kapıcılık hizmetleri işlemlerini yerine getirmek.
 • Kira defteri tutmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Lojman yönetim ofisi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.