Görev Tanımı

PP4.5.GT.0062, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Destek Hizmetleri Personeli

Kod: GT62

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Temizlik hizmetlerinin ve temizlik işçilerinin denetimini yapmak.
  • Başkanlığa ait genel yazışmaları hazırlamak, takibini yapmak.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İdari ve Destek Hizmetleri Ofis Personeli

Aranan Nitelikler

  • En az ilköğretim mezunu olmak.
  • Kaloriferci olarak çalışanların Kaloriferci sertifikası veya Kurs Eğitim Belgesi (Ateşleyici Belgesi)