Görev Tanımı

PP4.6.GT.0073, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Koleksiyon Geliştirme Ofisi Personeli

Kod: GT73

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Merkez Kütüphane ve Birim kütüphanelerine, Yayın Alımı Detay Programını hazırlamak, seçimini yapmak ve kaynakları sağlamak.
 • Kütüphaneye yapılacak yayın bağışlarında, mevcut kütüphane politikasına göre karar vermek.
 • Kurum içi ve kurum dışı gelen yayın bağış isteklerinin değerlendirilmesi, seçilmesi, listelenmesi ve paketlenerek gönderilmesini gerçekleştirmek.
 • Kütüphaneye satın alma, bağış veya abonelik yoluyla gelen yayınların (kitap, tez, süre yayın vb.) kataloglama ve sınıflama aşamasına kadar geçen iş ve işlemlerini yapmak.
 • Kullanıcılardan gelen yayın sağlama taleplerini değerlendirmek ve takibini yapmak.
 • Kaynakların temini için gerekli piyasa araştırmasını ve görüşmeleri yapmak, teklif almak, şartname hazırlamak ve/veya sözleşme hazırlamak.
 • Alım/ veya abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini müteakip, muayene ve kabul, uygunsa kesin kabulünü yapmak
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kütüphane Teknik Hizmetleri Birimi Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak. (Tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmak.)