Görev Tanımı

PP4.7.GT.0075, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Beslenme Hizmetleri Birim Yöneticisi

Kod: GT75

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Beslenme Hizmetleri Birim personelinin sevk ve idaresini yapmak.
 • Beslenme faaliyetleri ile ilgili yazışmaların yapılmasını ve kayıtların tutulmasını sağlamak.
 • Yemek üretiminde kullanılan mutfak malzemeleri ile gıda maddelerinin temin edilmesini sağlamak.
 • Yemek hizmetlerinde ihtiyaç duyulan şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak.
 • Birim ile alt birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 • Birimle ilgili aylık/yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Üniversite kampüslerinde tüm yemek süreçlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
 • Yemek hizmeti kapsamında yapılan para tahsilatı sürecini organize etmek ve kontrolünü yapmak.
 • Aylık yemek menüsünün hazırlanması ve ilan sürecinin kontrolünü yapmak.
 • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan organizasyonlarda ekibi ile birlikte görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Başkanlığa bağlı diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • En az üniversitelerin lisans programlarından mezun olmak.