Görev Tanımı

PP4.7.GT.0076, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Beslenme Hizmetleri Birim Sorumlusu

Kod: GT76

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Yemek yiyecek akademik-idari personel ve öğrencilerin yemek sayılarının tespitini yapmak.
 • Yemek malzemelerinin girişini, pişirilmesini, dağıtımını kontrol etmek.
 • Bağlı birimlerin rutin temizlik kontrollerini yapmak, bakım onarımlarını yaptırmak.
 • Yemek üretim malzemesi ihtiyacını tespit ederek temini, depolanması, üretim ve sunum sürecini planlamak, iş akışını kontrol etmek.
 • Bağlı birimlerde ihtiyaç duyulan taşınırların temini için teknik şartname hazırlamak.
 • Birim faaliyetleri ile ilgili istatistiksel verileri hazırlamak ve raporlamak.
 • Birim personeli ile yönetici arasındaki bilgi alışverişini ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.
 • Bağlı birimlerde görev yapan personelin aylık çalışma çizelgelerini hazırlamak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapılmasını sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Beslenme hizmetleri birim yöneticisi

Aranan Nitelikler

En az üniversitelerin önlisans programlarından mezun olmak.