Görev Tanımı

PP4.7.GT.0083, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Başgarson

Kod: GT83

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Yemekhane servis personelleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak ihtiyaca yönelik personeli sevk etmek.
 • Yemekhane servis personelleri ile birim yöneticisi arasındaki bilgi alışverişini sağlamak.
 • Yemekhanelerde bulunan kaşık, çatal, tabak, tabildot, tuzluk, biberlik vb. sunum malzemeleri ile masa örtülerinin her zaman hijyen kurallarına uygun bulunmasını sağlamak.
 • Yemekhanelerin günlük ekmek ve su ihtiyaçlarını takip etmek, temin edilmesini sağlamak.
 • Yemekhane personellerinin çalışma düzenini sağlamak, kılık kıyafetlerini kontrol etmek.
 • Gerektiğinde yemek dağıtım işlerini yapmak.
 • Gerektiğinde kimlik kartlarına ücret yüklemesi ve yemek fişi satışı yapmak.
 • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan organizasyonlarda ekibi ile birlikte görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Beslenme Hizmetleri Sorumlusu

Aranan Nitelikler

 • En az lise mezunu olmak.
 • Tercihen garson bonservisi sahibi olmak veya garsonluk ile ilgili; iş deneyim belgesine veya diplomasına sahip olmak.