Görev Tanımı

PP4.7.GT.0094, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB İktisadi İşletme Birim Yöneticisi

Kod: GT94

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletme Yönergesi ile verilen görevleri yapmak.
 • Bağlı birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 • Birimle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Birimlerin gelir ve giderlerini takip etmek.
 • Bağlı birimlerde yürütülen faaliyetlerle ilgili istatistikî bilgilerin tutulmasını sağlamak.
 • Birimle ilgili aylık/yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Birimindeki personelin performansını düzenli olarak izlemek ve gelişmeye açık yönleri hakkında zamanında ve destekleyici geri bildirimde bulunmak.
 • Birimlerinde görev yapan personelin aylık çalışma çizelgelerini hazırlamak.
 • Birim çalışanları ile daire başkanı arasındaki bilgi alışverişini sağlamak.
 • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan toplu organizasyonlarda ekibi ile birlikte görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.