2021 Yıllık Eylem Planı

KD47 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD47.1 Kalite Komisyonunun dış paydaşlarla olan etkileşiminin yeterli düzeyde olmaması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci A4.H2 PG4.2.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Kalite Komisyonu çalışmalarına dış paydaşların ortak toplantılar yoluyla katılımının sağlanması 50 01.01.2021 01.12.2021 KALİTE KOMİSYONU
Kalite Komisyonu çalışmalarına dış paydaşların odak grup görüşmeleri yoluyla katılımının sağlanması 50 01.01.2021 01.12.2021 KALİTE KOMİSYONU
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD47.2 OMÜ’nün alt yapısının ve kaynaklarının uluslararasılaşma politikasına uyumlu olacak şekilde geliştirilmemesi PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci A5.H1 PG5.1.1, PG5.1.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Kaynak yönetiminin uluslararasılaşma hedefi çerçevesinde geliştirilmesine yönelik fizibilte çalışması 50 01.01.2021 01.12.2021 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Altyapı olanaklarının uluslararasılaşma hedefi çerçevesinde geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışması 50 01.01.2021 01.12.2021 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD47.3 Kalite kültürünü ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemlerin bütünleştirilememiş olması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci A3.H2 PG3.2.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
KALEM Yazılımının etkinleştirilmesi 100 01.01.2021 01.12.2021 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
KD48 EĞİTİM ÖĞRETİM
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD48.4 Akredite olan program sayısının beklenen düzeyde olmaması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A1.H2 PG1.2.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Program öz değerlendirme uygulamasının diğer akademik birimlere yaygınlaştırılması 60 01.05.2021 01.11.2021 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Akredite olmayan birimlerin, akredite olan birimlerden mentörlük eğitimleri alması 40 01.05.2021 01.12.2021 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD48.5 Program çıktılarına ulaşma düzeyinin etkin bir şekilde izlenemiyor olması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Program çıktılarına ulaşma durumunu izleyecek sistemin pilot uygulamasının gerçekleştirilmesi 25 01.05.2021 01.12.2021 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Akademik birimlerde eğitim öğretim ile ilişkili komisyonların faaliyetlerinin etkinleştirilmesi 25 01.05.2021 01.12.2021 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Program çıktılarına ulaşma durumunu izleyecek yazılımın geliştirilmesi 25 01.05.2021 01.12.2021 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Program çıktılarına ulaşma durumunu izleyecek ölçme ve değerlendirme sistemin oluşturulması 25 01.05.2021 01.12.2021 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD48.6 Öğretim elemanlarının akademik gelişimine katkı sağlayacak teşviklerin yeterli seviyede olmaması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A4.H1, A5.H2 PG4.1.5, PG5.2.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Uzaktan eğitim süreçlerini yürütmek üzere öğretim elemanlarının uzaktan eğitmen sertifika programlarına teşvik edilmesi 30 01.05.2021 01.12.2021 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ/
Eğiticilerin eğitimi alan personelin ve konu uzmanlarının yardımıyla akademik birimlerde eğiticilerin eğitiminin her yıl düzenli yapılmasının sağlanması 50 01.05.2021 01.12.2021 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ/
Öğretim elemanlarının performans değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda eğitim programlarına katılımının teşvik edilmesi 20 01.05.2021 01.12.2021 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ/
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD48.7 Yabancı dilde açılan program sayısının yeterli düzeyde olmaması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A5.H1 PG5.1.1
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Akademik personelin yabancı dil yetkinliğini artırıcı faaliyetler (eğitim programları, online sertifikasyon v.b.) düzenlemek 30 01.05.2021 01.11.2021 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/, UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/
Yabancı dil yeterliliğine sahip birbirine yakın alanlarda çalışan öğretim üyelerinin bir araya getirilmesi 30 01.05.2021 01.11.2021 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/, UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/
Yabancı dilde lisansüstü programlar hakkında öğretim elemanlarına bilgilendirme yapmak ve teşvik etmek 40 01.05.2021 01.11.2021 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/, UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ/
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD48.8 Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımının yeterli düzeyde olmaması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci A3.H3 PG3.3.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinin öğretim planlarına kredi olarak yansıtılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması 25 01.06.2021 01.12.2021 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, REKTÖRLÜK/, GENEL SEKRETERLİK
Öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk projelerine entegrasyonunun sağlanması 25 01.05.2021 01.11.2021 REKTÖRLÜK/, GENEL SEKRETERLİK, SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Sosyal sorumluluk projelerinin gerekliliği konusunda öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması 25 01.05.2021 01.11.2021 REKTÖRLÜK/, GENEL SEKRETERLİK, SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Topluma hizmet derslerinin sosyal sorumluluk projesine dönüştürülerek yürütülmesinin sağlanması 25 01.05.2021 01.11.2021 REKTÖRLÜK/, GENEL SEKRETERLİK, SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
KD49 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD49.9 Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ağlarına katılımın yeterli düzeyde olmaması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci A5.H2 PG5.2.2, PG5.2.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Katılımı teşvik sistemi kurmak 50 01.01.2021 01.12.2021 PROJE YÖNETİM OFİSİ, GENEL SEKRETERLİK, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Eğitimler düzenlemek 50 01.01.2021 01.12.2021 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD49.10 Proje çıktılarını izleyecek ve değerlendirecek bir sistemin olmayışı PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci A5.H2 PG5.2.2, PG5.2.3
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Proje çıktılarını izleyecek bir ölçeğin/yazılımın oluşturulması 100 01.01.2021 01.12.2021 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD49.11 OMÜ’nün TÜBİTAK tarafından yapılan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde yer almıyor olması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliğini arttırmak 15 01.01.2021 01.12.2021 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, PROJE YÖNETİM OFİSİ, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Ekonomik Katkı ve Ticarileşmeyi artırmak 40 01.01.2021 01.12.2021 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, PROJE YÖNETİM OFİSİ, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
İşbirliği ve Etkileşimi Artırmak 25 01.01.2021 01.12.2021 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, PROJE YÖNETİM OFİSİ, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Fikri Mülkiyet Havuzunu Artırmak 20 01.01.2021 01.12.2021 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, PROJE YÖNETİM OFİSİ, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD49.12 Kurumun öncelikli alanlarında sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin yeterince yer almıyor olması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci A1.H2 PG1.2.2
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin Öncelikli alanlara dahil edilmesi 100 01.01.2021 01.12.2021 REKTÖRLÜK/, PROJE YÖNETİM OFİSİ, GENEL SEKRETERLİK
KD50 TOPLUMSAL KATKI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD50.13 Toplumsal katkı faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesinde bütüncül yaklaşımın tam olarak sağlanamaması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci A3.H3 PG3.3.1, PG3.3.3, PG3.3.5, PG3.3.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Toplumsal Katkı İzleme Yönergesi 50 01.01.2021 01.12.2021 REKTÖRLÜK/, GENEL SEKRETERLİK
Toplumsal katkı faaliyetlerinin sınıflandırılması 50 01.01.2021 01.12.2021 REKTÖRLÜK/, GENEL SEKRETERLİK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD50.14 Toplumsal katkı kaynaklarının yönetimiyle ilgili model geliştirme ihtiyacının olması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci A3.H3 PG3.3.3, PG3.3.5, PG3.3.4
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Toplumsal katkı faaliyetlerini izlemek ve kaynakları yönetmek için OMÜ'ye özgü bir model oluşturulması 100 01.01.2021 01.12.2021 REKTÖRLÜK/, GENEL SEKRETERLİK
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD50.16 Ulusal ve uluslararası standartlara uygun Üniversitemiz Enerji Politikası belirlenerek enerjinin etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması PP4.4 Bilişim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Enerji Yönetim Biriminin aktif çalışmasının sağlanması 50 01.06.2021 01.12.2021 REKTÖRLÜK/, GENEL SEKRETERLİK
Enerji Politikasının hazırlanarak Senato'ya sunulması 50 01.06.2021 01.12.2021 KALİTE KOMİSYONU
KD51 YÖNETİM SİSTEMİ
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD51.15 Bilgi güvenliği ve enerji yönetim sistemine yönelik faaliyetlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmemiş olması PP4.4 Bilişim Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Birimlerin veri envanterinin oluşturulması 10 01.01.2021 01.12.2021 İdari Birimler, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, Araştırma Merkezleri
KVKK VERBİS sicil kaydının oluşturulması 25 01.01.2021 01.12.2021 İdari Birimler, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, Araştırma Merkezleri
Birimler tarafından aydınlatma ve açık rıza metinlerinin hazırlanması 25 01.01.2021 01.12.2021 İdari Birimler, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, Araştırma Merkezleri
Birimler tarafından yetki tablolarının oluşturulması 25 01.01.2021 01.12.2021 İdari Birimler, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, Araştırma Merkezleri
Bilgi Güvenliği Politikalarının güncellenerek Senato'ya sunulması 15 01.01.2021 01.12.2021 KALİTE KOMİSYONU, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD51.17 İş analizi güncellemesinin yeterli düzeyde olmaması PP4.3 İnsan Kaynakları Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Daire Başkanlıklarının iş analizi veri girişleri için sistemin açılması ve analizlerin tamamlanması 25 01.01.2021 01.12.2021 KALİTE KOMİSYONU, İdari Birimler, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Tahakkuk, Satın Alma İşleri, Döner Sermaye İşleri, Taşınır İşleri, Bölüm Sekterleri, Öğrenci İşleri, Yazı işleri alanlarında Fakülte/YO/MYO/Enstitüler tarafından girişleri yapılan verilerde güncelleme yapılması 25 01.01.2021 01.12.2021 KALİTE KOMİSYONU, İdari Birimler, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
İş analizi sisteminin güncellenmesi 25 01.08.2021 01.12.2021 KALİTE KOMİSYONU, İdari Birimler, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
İş analizi çalışmalarında Üniversite bütününe yayılması için Personel Daire Başkanlığı ve Genel Sekreterlik bünyesinde pilot iş analizi uygulamasının yapılması 25 01.01.2021 01.08.2021 KALİTE KOMİSYONU, İdari Birimler, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD51.18 İnsan kaynakları politikasının belirlenmemiş olması PP4.3 İnsan Kaynakları Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
İnsan Kaynakları politikasının oluşturularak Senato'ya sunulması 100 01.01.2021 01.12.2021 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, KALİTE KOMİSYONU
Eylem Süreç İlişkili Amaçlar ve Hedefler İlişkili Performans Göstergeleri
KD51.19 Kurumsal bilgi yönetim sistemlerinin geliştirilememiş olması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Uygulama Adımı Ağırlık Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
Yeni bir bilgi yönetim sistemi alınması (KALEM sistemi kullanılmayacaksa) 50 01.01.2021 01.12.2021 KALİTE KOMİSYONU
KALEM Sisteminin güncellenerek kurumsal yönetime uygun hale getirilmesi (mevcut bilgi yönetim sistemiyle devam edilecekse) 50 01.01.2021 01.12.2021 REKTÖRLÜK/, GENEL SEKRETERLİK