Süreç

PP4.1, R0, Mayıs 2019

Satın Alma Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Stratejik Plan
 • Yatırım Programı
 • Yatırım/Araştırma Projeleri
 • Satın Alma Talepleri
 • Satınalma Oluru
 • Doğrudan Temin Onay Belgesi
 • Dış Yazışmalar
 • Teklifler
 • Avans Açılmasına İlişkin Yazı
 • Alım /Yapım Sözleşmesi
 • Fatura/İrsaliye
 • Muayene ve Kabul Komisyonu Kararı
 • İhale Onay Belgesi
 • Muayene Kabul Komisyonu Görevlendirme Yazısı
 • Satın Alma Planlama ve Koordinasyon Komisyonu kararları
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis Ortamı
 • Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları
 • İnsan Kaynağı
 • Ebys
 • Kaysis-Yasal Mevzuat
 • Ekap Elektronik Kamu Alımları Platformu 
 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi 
 • Kamu İhale Bülteni/Resmi Gazete/Basın İlan Kurumu
 • Depo
 • Ödenek Cetveli
 • BAP Otomasyon Sistemi
 • DMO E-Satış Portalı
 • Satınalma Oluru
 • İhale Onay Belgesi
 • İhale Komisyonu Görevlendirme yazısı
 • Muayene Kabul Komisyonu Görevlendirme Yazısı
 • Teknik Şartname
 • İdari Şartname
 • Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
 • Yaklaşık Maliyet Tutanağı ve Hesaplama Cetveli
 • Satın Alma Ilanı
 • İhale Komisyon Kararı
 • Kesinleşen İhale Kararı
 • Sözleşmeye Davet Yazısı
 • Alım /Yapım Sözleşmesi
 • Satın Alma Dosyası
 • Taşınır İşlem Fişi
 • Muayene ve Kabul Komisyonu Kararı
 • Ödeme Emri Belgesi
 • İhale sonuç ilanı
 • Tek kaynaktan temin formu
 • Avans Onayı
 • Doğrudan Temin Onay Belgesi
 • Talebin Uygun Görülmediğine İlişkin Yazı (Birimler arası  yazışma)
 • Zeyilname
 • Satın Alma Planlama ve Koordinasyon Komisyon yazışmaları
 

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F4.1.1 Satın Alma Planlama ve Karar Alma Faaliyeti İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu
İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli
İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu
İMİD Satın Alma Birim Yöneticisi
Satın Alma Koordinasyon Ofisi Personeli
Satın Alma Koordinasyon Ofisi Sorumlusu
İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli
ORT-Harcama Yetkilisi
OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
OMÜ ÖN MALİ KONTROL USUL VE ESASLARI
OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Göster
F4.1.2 Şartname Hazırlama Faaliyeti İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu
İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli
İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu
İMİD Satın Alma Birim Yöneticisi
İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli
OMÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI
Göster
F4.1.3 Yaklaşık Maliyet Hazırlama Faaliyeti İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu
İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli
İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu
İMİD Satın Alma Birim Yöneticisi
Satın Alma Koordinasyon Ofisi Personeli
Satın Alma Koordinasyon Ofisi Sorumlusu
İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli
KAMU İHALE KANUNU
Göster
F4.1.4 İhale Usulü İle Satınalma ORT-Gerçekleştirme Görevlisi
ORT-Harcama Yetkilisi
İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli
İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu
İMİD Satın Alma Birim Yöneticisi
ORT-İhale Yetkilisi
KAMU İHALE KANUNU
Göster
F4.1.5 Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma ORT-Gerçekleştirme Görevlisi
ORT-Harcama Yetkilisi
İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu
İMİD Satın Alma Birim Yöneticisi
İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli
KAMU İHALE KANUNU
Göster
F4.1.6 Avans ve Kredi Yolu ile Satın Alma ORT-Gerçekleştirme Görevlisi
ORT-Harcama Yetkilisi
İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu
İMİD Satın Alma Birim Yöneticisi
İMİDB Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli
KAMU İHALE KANUNU
Göster
F4.1.7 Muayene ve Kabul Faaliyeti ORT-Muayene ve Kabul Komisyonu
KAMU İHALE KANUNU
Göster
F4.1.8 Taşınır İşlemleri ORT-Harcama Yetkilisi
ORT-Taşınır Kayıt Yetkilisi
ORT-Taşınır Kontrol Yetkilisi
İMİDB Taşınır Yönetim Birimi Yöneticisi
PP.4.5.TAL.0003-OMÜ ZİMMETTEKİ TAŞINIRLARIN İADESİ HAKKINDA GENELGE
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler
İK4.1.1.1 Satın alması gerçekleşen talep sayısının satın almasına karar verilen talep sayısına oranı 12 Göster
İK4.1.1.2 Satın alma ortalama süresi 12 Göster
İK4.1.2.1 Hatalı/Eksik teknik şartnameden dolayı iptal edilen alım sayısı 12 Göster
İK4.1.3.1 İhalelerdeki satın alma maliyetinin belirlenen yaklaşık maliyete oranı 12 Göster
İK4.1.4.1 Şikayet/itirazen şikayetten dolayı değişiklik/düzeltme yapılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı 12 Göster
İK4.1.4.2 Şikayet/itirazen şikayetten dolayı iptal edilen ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı 12 Göster
İK4.1.4.3 Ön mali kontrolden uygun görüş alamayan taahhüt evrakı sayısının toplam taahhüt evrakı sayısına oranı 12 Göster
İK4.1.5.1 Toplam doğrudan temin tutarının toplam ihale tutarına oranı 12 Göster
İK4.1.6.1 Süresinde kapanmayan avans/kredi sayısının toplam kredi/avans sayısına oranı 12 Göster
İK4.1.7.1 Tespit edilen uygunsuzluk sayısı 12 Göster
İK4.1.8.1 Talebin depodan ortalama karşılanma süresi 12 Göster