Görev Tanımı

PP4.8.GT.0182, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Hizmet Araçları ve İş Makinaları Personeli

Kod: GT182

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Araç ve iş makinalarının yakıt ihtiyaçlarını tespit ve temin  etmek.
 • Su tankeri ile kampüsümüzdeki yeşil alanların sulama işlerini yapmak, Üniversitemiz alanı içerisindeki yol ve okul önlerinin yıkama işlerini yapmak.
 • Araçların bakım ve temizlik işlerinin zamanında yapmak ve araçların çalışır vaziyette bulunmasını sağlamak.
 • Araçlarda meydana gelen arızaların ivedi olarak onarılıp tekrar kullanılır hale getirilmesini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Hizmet araç ve iş makinaları personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaögretim mezunu olmak.
 • İlgili araca uygun sürücü belgesine sahip olmak.