Görev Tanımı

PP4.1.GT.0308, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Satın Alma Personeli

Kod: GT308

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Satın Alma Prosedürü hükümlerine uygun olarak satın alma işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılması ve takibini yapmak,
 • Görev yaptığı birimin Avans ve Kredi Mutemetliği görevini yürütmek,
 • Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması, satın alma oluru ve onay belgesinin hazırlanmak,
 • Her yıl Bütçe Kanunu ile verilen bütçeye göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca veya 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca biriminin her türlü ihtiyaçlarının satın alınması ile bakım ve onarımlarını yaptırmak,
 • Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması ve takibini yapmak,
 • Görev yaptığı birimin ihtiyaç duyduğu araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Görev yaptığı birimin bulunan araç-gereç, makine, teçhizat ve cihazların bakım-onarımlarını yaptırmak,
 • Satın alma birimi ile diğer birim, kurum ve kuruluşlarla “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik” ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yazışmalar yapmak,
 • Görev yaptığı birimde ihtiyaç duyulan her türlü Hizmet Alımı İhalelerini gerçekleştirmek.
 • Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlamak,
 • Görev yaptığı birimin mal ve hizmet alımlarına ilişkin aylık ve yıllık program, rapor ve istatistikleri hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak,
 • Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerini sağlamak,
 • Birimle ilgili her türlü evrakın ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak,
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.
 • Ödeme emri belgesi ve eklerini hazırlamak, kontrol etmek ve gerçekleştirme görevlisine sunmak,

Vekalet Durumu

Diğer satın alma personeli

Aranan Nitelikler