Görev Tanımı

PP4.6.GT.0068, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Kataloglama ve Sınıflama Ofisi Personeli

Kod: GT68

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kütüphaneye çeşitli şekillerde sağlanan materyallerin kataloglamasını ve sınıflamasını yapmak.
 • Kitap, süreli yayın, tez, kitap dışı belgelerin uluslararası standartlara uygun olarak AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini LIBRA Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde koordinasyonunu sağlamak.
 • MARC formatında veri girişlerini yapmak.
 • Kataloglaması yapılan kitap, süreli yayın, tez, kitap dışı belgelerin kontrolünü yapmak.
 • Kataloglaması tamamlanan kitap, süreli yayın, tez, kitap dışı belgelerin ilgili salondaki raflarına sınıflama sistemine ve yer numarasına göre yerleştirilmesini koordine etmek.
 • Birim Kütüphanelerinin, Merkez Kütüphanenin oluşturduğu kataloglama politikası doğrultusunda kataloglama işlemlerinin yürütülmesini koordine etmek.
 • Merkez Kütüphane ve Birim Kütüphaneleri personeli, yarı zamanlı öğrenciler ve stajyer öğrencilere iş başında kataloglama eğitimini koordine etmek.
 • Kataloglamayla ilgili politikaları Merkez Kütüphane ve Birim Kütüphaneleri adına geliştirmek, revize etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kataloglama ve Sınıflama Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin lisans programı Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmak.