Görev Tanımı

PP4.7.GT.0077, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Başaşçı

Kod: GT77

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Mutfağın temizlik, bakım ve düzenini sağlamak.
 • Aylık yemek menüsünü hazırlamak.
 • Yemek üretim sürecini planlamak, iş akışını kontrol etmek ve üretimi sağlamak.
 • Üretilen yemeğin kıvam, tat, lezzet vb. ön kontrollerini yapmak.
 • Yıllık yemek üretim malzemesi listesini hazırlamak.
 • Mutfak personelinin sanitasyon ve hijyen kurallarına uygun şekilde çalışmalarını sağlamak.
 • Mutfak personelinin iş kıyafeti ve koruyucu donanım kullanımı ile temizliğini kontrol etmek.
 • Merkez mutfaktan yemekhanelere yapılan yemek servisini koordine etmek.
 • Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan toplu organizasyonlarda mutfak personeli ile birlikte görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Gıda Mühendisi

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.